Regulamin Festiwalu

Regulamin X Festiwalu Rockowego w Mińsku Mazowieckim Rock In Mińsk Fest 2016

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ten określa zasady organizacyjne X Festiwalu Rockowego w Mińsku Mazowieckim ‘Rock In Mińsk Fest’, dalej nazywanego „Festiwalem”
 2. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie „Niezależna Inicjatywa Kulturalna” w Mińsku Mazowieckim, zwana dalej Organizatorem.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzania zmian w jego treści, jednocześnie ogłaszając je do publicznej wiadomości.
 4. Aktualny regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: www.rimfest.pl
 5. Założenia Festiwalu będą realizowane w ramach możliwości i środków finansowych uzyskanych z dotacji oraz sponsoringu.


Rozdział 2 – Forma festiwalu i warunki uczestnictwa

 1. Festiwal ma formę konkursu, w którym mogą wziąć udział amatorskie zespoły muzyczne wykonujące wszystkie gatunki szeroko pojętej muzyki rockowej.
 2. W Festiwalu mogą wziąć udział zespoły, które nie są i nie były związane kontraktem płytowym z żadną wytwórnią płytową i wykonują utwory własnego autorstwa.
 3. Zgłoszenie zespołów do konkursu następuje poprzez rejestrację internetową na stronie festiwalu: www.rimfest.pl
 4. Termin rejestracji zespołów upływa 31 maja 2016.
 5. Zgłoszenia niekompletne, złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 6. Spośród zgłoszeń zostanie wyłonionych pięciu finalistów, o zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje Organizator. Organizator powiadomi zespoły zakwalifikowane do konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 7. Lista zakwalifikowanych pięciu zespołów opublikowana zostanie na oficjalnej stronie Festiwalu.
 8. O kolejności występowania zespołów na estradzie festiwalowej decyduje Organizator. Zespoły zakwalifikowane do finału zobowiązane są do przyjazdu w dniu i o godzinie ogłoszonej przez Organizatora.
 9. W trakcie koncertu finałowego zespoły zaprezentują na żywo maksymalnie dwudziestominutowy materiał (nie więcej jednak niż trzy utwory), dla każdego zespołu przewidziane jest 30 minut czasu na scenie łącznie z instalacją i deinstalacją.
 10. Zespoły konkursowe ocenia Jury Festiwalu. Jury powołane jest przez Organizatora. Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród. Werdykt Jury jest nieodwołalny.
 11. Laureat konkursu zobowiązuje się do zagrania koncertu podczas festiwalu w dniu następnym: 26.06.2016 – czas występu ok 45 min.
 12. Miejsce koncertów: plac przed Miejskim Domem Kultury w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 173, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
 13. Data Festiwalu: 25.06.2016


Rozdział 3 - Organizator zapewnia:

 • profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy wraz z obsługą sceny,
 • podstawowy backline (2 piece gitarowe, piec basowy, podstawę perkusji i statywy),
 • dla zespołów, które nie otrzymają nagrody finansowej: zryczałtowany zwrot kosztów przyjazdu w wysokości 250 zł.,
 • nagrody pieniężne, które przyzna Jury.


Rozdział 4 – Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 2. Członkowie zespołów, którzy do dnia wyznaczonego terminu koncertu  nie osiągną pełnoletniości, zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w Festiwalu.
 3. Wszelkie formy ubezpieczenia osób i sprzętu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 4. Zespół zgłoszony na Festiwal wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Festiwalu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DZ.U. Nr 133, poz. 883).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań audio, video i foto powstałych w czasie występu zespołów podczas Festiwalu oraz nadesłanych przez zespół materiałów do działań związanych z promocją Festiwalu. Powyższe materiały pozostają własnością Organizatora. Zespół zrzeka się praw finansowych do powstałych materiałów w ramach Festiwalu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych i wykonanych podczas Festiwalu materiałów do spotów telewizyjnych, internetowych, programów telewizyjnych oraz wszelkich prezentacji multimedialnych i prasowych, audio i video, stron www, promujących Festiwal – w tym dla wydania płyt CD i DVD.
 7. Zespół zgłaszając się do Festiwalu oświadcza, że posiada prawa autorskie do wykonywanych kompozycji lub jest ich wyłącznym autorem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu roszczenia osób trzecich. W przypadku naruszenia praw autorskich, osoba zgłaszająca zespół ponosi pełną odpowiedzialność za nieprawidłowości z tym związane.
 8. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Nieznajomość powyższego Regulaminu nie zwalnia uczestników Festiwalu od konsekwencji wynikających z jego nieprzestrzegania.


Wszelkie informacje o Festiwalu dostępne są na stronie Organizatora www.rimfest.pl lub u koordynatora Festiwalu Kamila Kaźmierczaka mail: ryba@rimfest.pl ,  numer telefonu: 516 444 513sponsorzy i parnerzy