Regulamin Festiwalu

Regulamin XI Festiwalu Rockowego w Mińsku Mazowieckim ‘Rock In Mińsk Fest’ 2018

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne


1.    Regulamin ten określa zasady organizacyjne XI Festiwalu Rockowego w Mińsku Mazowieckim ‘Rock In Mińsk Fest’, dalej nazywanego „Festiwalem”
2.    Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie „Niezależna Inicjatywa Kulturalna” w Mińsku Mazowieckim, zwana dalej Organizatorem.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzania zmian w jego treści, jednocześnie ogłaszając je do publicznej wiadomości.
Aktualny regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: www.rimfest.pl
4.    Założenia Festiwalu będą realizowane w ramach możliwości i środków finansowych uzyskanych z dotacji oraz sponsoringu.

Rozdział 2 – Forma festiwalu i warunki uczestnictwa


1.    Festiwal ma formę konkursu, w którym mogą wziąć udział amatorskie zespoły muzyczne wykonujące wszystkie gatunki szeroko pojętej muzyki rockowej.
2.    W Festiwalu mogą wziąć udział zespoły, które nie są i nie były związane kontraktem płytowym
z żadną wytwórnią płytową i wykonują utwory własnego autorstwa.
3.    Zgłoszenie zespołów do konkursu następuje poprzez rejestrację internetową na stronie festiwalu: www.rimfest.pl
4.    Termin rejestracji zespołów upływa 28 października 2018.
5.    Zgłoszenia niekompletne, złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
6.    Spośród zgłoszeń zostanie wyłonionych pięciu finalistów, o zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje Organizator. Organizator powiadomi zespoły zakwalifikowane do konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
7.    Lista zakwalifikowanych pięciu zespołów opublikowana zostanie na oficjalnej stronie Festiwalu.
8.    O kolejności występowania zespołów na estradzie festiwalowej decyduje Organizator. Zespoły zakwalifikowane do finału zobowiązane są do przyjazdu w dniu i o godzinie ogłoszonej przez Organizatora.
9.    W trakcie koncertu finałowego zespoły zaprezentują na żywo maksymalnie dwudziestominutowy materiał (nie więcej jednak niż trzy utwory), dla każdego zespołu przewidziane jest 30 minut czasu na scenie łącznie z instalacją i deinstalacją.
10.    Zespoły konkursowe ocenia Jury Festiwalu. Jury powołane jest przez Organizatora. Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród. Werdykt Jury jest nieodwołalny.
11.    Miejsce koncertów: Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim,
ul. Warszawska 173, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
12.    Data Festiwalu: 1.12.2018

Rozdział 3 - Organizator zapewnia:


•    profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy wraz z obsługą sceny,
•    podstawowy backline (2 piece gitarowe, piec basowy, podstawę perkusji i statywy),
•    zryczałtowany zwrot kosztów przyjazdu w wysokości 200 zł.,
•    nagrody pieniężne, które przyzna Jury.

Rozdział 4 – Postanowienia końcowe


1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
2.    Członkowie zespołów, którzy do dnia wyznaczonego terminu koncertu  nie osiągną pełnoletniości, zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w Festiwalu.
3.    Wszelkie formy ubezpieczenia osób i sprzętu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
4.    Zespół zgłoszony na Festiwal wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Festiwalu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DZ.U. Nr 133, poz. 883).
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań audio, video i foto powstałych w czasie występu zespołów podczas Festiwalu oraz nadesłanych przez zespół materiałów do działań związanych z promocją Festiwalu. Powyższe materiały pozostają własnością Organizatora. Zespół zrzeka się praw finansowych do powstałych materiałów w ramach Festiwalu.
6.    Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych i wykonanych podczas Festiwalu materiałów do spotów telewizyjnych, internetowych, programów telewizyjnych oraz wszelkich prezentacji multimedialnych i prasowych, audio i video, stron www, promujących Festiwal – w tym dla wydania płyt CD i DVD.
7.    Zespół zgłaszając się do Festiwalu oświadcza, że posiada prawa autorskie do wykonywanych kompozycji lub jest ich wyłącznym autorem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu roszczenia osób trzecich. W przypadku naruszenia praw autorskich, osoba zgłaszająca zespół ponosi pełną odpowiedzialność za nieprawidłowości z tym związane.
8.    Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
9.    Nieznajomość powyższego Regulaminu nie zwalnia uczestników Festiwalu od konsekwencji wynikających z jego nieprzestrzegania.

Wszelkie informacje o Festiwalu dostępne są na stronie Organizatora www.rimfest.pl lub u koordynatora Festiwalu Kamila Kaźmierczaka mail: ryba@rimfest.pl ,  numer telefonu: 516 444 513sponsorzy i parnerzy